Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Move Lift Act Breathe ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Move Lift Act Breathe en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVE LIFT ACT BREATHE (MLAB)

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Move Lift Act Breathe (hierna MLAB genoemd). Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Art. 2 Lidmaatschap

Definitie lidmaatschap: Een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap. Dit lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar op anderen. De persoon die het lidmaatschap afsluit en betaald (hierna “lid” genoemd) is daarmee gebonden aan de algemene voorwaarden van Move Lift Act Breathe. Deze persoon is minimaal 18 jaar oud. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

2.1 Kosten lidmaatschap
Elk lid betaalt contributie behorend bij het gekozen type lidmaatschap. De contributie wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vindt plaats rond de maandwisseling. MLAB bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe contributie, maar kan tijdens de looptijd van een abonnement niet veranderen.

2.2. Betaling lidmaatschap
Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. MLAB is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

Art. 3 Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor bepaalde tijd, namelijk 3 maanden. In deze periode kan het obonnement wel gepauzeerd worden, maar de duur van de pauze wordt na de pauze bij de 3 maanden opgeteld. Na deze periode wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het abonnement is dan maandelijks opzegbaar met inachtname van een opzeg termijn van 1 maand. Wijzigingen in het abonnement (upgrades en downgrades) kunnen op elk moment doorgevoerd worden. De wijziging kan per mail doorgegeven worden via info@mlab.life. Opzeggen of pauzeren gebeurt ook via e-mail naar info@mlab.life. De einddatum wordt vastgesteld op basis van de einddatum die door SportBit wordt aangegeven.

Art. 4. Openingstijden

  1. MLAB bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
  2. MLAB is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  3. MLAB is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen
  4. MLAB is gerechtigd de in de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van contributie.

Art. 5 Lessen

5.1. Afzeggen van lessen.
MLAB behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van MLAB te gering aantal atleten, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door MLAB te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. De afgelaste les wordt niet in rekening gebracht.

5.2. Inschrijven van lessen
Het lid dient zich in te schrijven voor de te volgen lessen via de app of via de website. Inschrijven voor een les kan tot 2 uur van te voren. Bij de start van de les wordt dit gecontroleerd. Als een lid zich aandient voor een les zonder in te schrijven mag de docent het lid weigeren. Bij het niet afmelden van de les, wordt de les in rekening gebracht. Mocht de gewenste les vol zijn, dan kan het lid zich op de wachtlijst laten plaatsen. Bij een afmelding krijgt het lid dan bericht hierover.

5.3. Start van de les.
De aangegeven starttijd is de daadwerkelijke starttijd van de les. Het lid dient 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Bij het meer dan 5 minuten te laat komen, mag de docent het lid toegang tot de les weigeren. De les wordt wel in rekening gebracht.

5.3. Uitschrijven van de les.
Mocht het lid verhinderd zijn om deel te nemen aan de les, dan dient deze zich uit te schrijven voor de les om te voorkomen dat deze in rekening gebracht wordt. Uitschrijven voor een les kan tot 2 uur van te voren.

Art. 6 Gedrag van leden

Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van MLAB. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot per directe beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 7 Aansprakelijkheid

  1. MLAB aanvaart geen enkele aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.
  2. Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen. MLAB sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen.
  3. Ieder lid vrijwaart MLAB voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Art. 8 Faciliteiten

De kleedkamers, wc en douche zijn voor algemeen (gratis) gebruik van de leden. Dit betekent dat er ook gedeelde verantwoordelijkheid is voor het onderhoud hiervan. Mocht er iets stuk gaan of mis zijn, dan dient dat zo snel mogelijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer of anders via info@mlab.life

Art. 10 Overige zaken

De leden geven Move Lift Act Breathe toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.